Specjaliści

1. Ks. dr Sławomir Adamczyk – duszpasterz rodzin.
Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1988 roku. Ukończył studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i obronił pracę doktorską na temat: „Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w świetle zasad liturgii i wskazań Kościoła w Polsce na przykładzie wypowiedzi młodzieży i nupturientów z ośrodków duszpasterskich miasta Radomia”. Od roku 2006 jest Duszpasterzem Rodzin Diecezji Radomskiej.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Domowe Ognisko” pomaga w rozwiązywaniu problemów religijnych, moralnych, małżeńskich i rodzinnych.

2. mgr Andrzej Kurek – psycholog.

Absolwent Akademii Teologii Katolickiej (UKSW) w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej kierunek Psychologia, specjalność: psychologia sądowo penitencjarna. Zdobyta wiedza i kompetencje w zakresie diagnozowania i opiniowania psychologicznego, posiadana znajomość prawa oświatowego oraz wybranych elementów prawa karnego, rodzinnego, opiekuńczego i cywilnego. Od 2002 roku biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu. Doświadczenie i kwalifikacje w zakresie komunikacji społecznej, treningów kompetencji społecznych, treningów w zakresie umiejętności w pracy z grupą i w grupie, doświadczenie w zakresie debriefingu oraz rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. W relacji z otoczeniem - osoba otwarta, odpowiedzialna i konsekwentna, a jednocześnie kreatywna, bezkonfliktowa o dużej kulturze osobistej i komunikatywności.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej pomaga osobom doświadczającym problemów osobistych, małżeńskich i rodzinnych. Prowadzi terapie.

3. Ks. mgr lic. Marcin Rogala – prawnik.
Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Ukończył studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa Kanonicznego. Jest pracownikiem Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Domowe Ognisko” pomaga w zakresie kanonicznego prawa małżeńskiego, doradza w zakresie stwierdzenia nieważności małżeństwa, separacji małżeńskiej. 

4. Mgr Małgorzata Stan-Siewierska – prawnik.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Jest radcą prawnym i mediatorem. W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Domowe Ognisko” pomaga w zakresie cywilnego prawa małżeńskiego i rodzinnego, doradza w zakresie stwierdzenia nieważności małżeństwa, separacji małżeńskiej, sprawach spadkowych. Pomaga w porozumiewaniu się skonfliktowanych stron. 

5. mgr Małgorzata Górka – doradca życia rodzinnego. 
Absolwent Instytutu Studiów nad Rodziną w zakresie psychologii rodziny. Jest Instruktorem Naturalnego Planowania Rodziny metody objawowo- termicznej (wielowskaźnikowej). Od 2000 roku pracuje jako wolontariusz w Telefonie Zaufania „Linia Braterskich Serc”. Od roku 1996 jest Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Domowe Ognisko” pomaga narzeczonym w poznaniu metod rozpoznawania płodności, małżonkom w rozwiązywaniu kryzysów małżeńskich i rodzinnych. 

6. mgr Marzena Kopycka – pedagog. 
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Studiów Podyplomowych z Psychoprofilaktyki, Studiów Podyplomowych z Terapii Systemowej Rodzin. Pracuje jako pedagog w VI Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu. Pracuje jako wolontariusz w Telefonie Zaufania „Linia Braterskich Serc”.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Domowe Ognisko” pomaga w rozwiązywaniu trudności wychowawczych w rodzinie, w szkole. Pomaga w wychodzeniu z uzależnień. 

7. mgr Adrianna Zwierzyńska – księgowa.
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej, Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuje w charakterze księgowej w Kurii Diecezji Radomskiej.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Domowe Ognisko” prowadzi księgowość oraz aktywnie uczestniczy w spotkaniach formacyjnych.